Kontakt  667 747 221 od 8:00 do 16:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-SKOFF.COM

DATA OBOWIĄZYWANIA: OD 1 CZERWCA 2023
Wersja: 1/2023

Wersja PDF do wydruku

 1. Informacje ogólne
  1. W Regulaminie, używany zwrot „Sklep” odnosi się do sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.e-skoff.com przez SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą we Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243d, 43-500 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138916, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6521377590, REGON: 273385818, punkt obsługi klienta: tel.: +48 667 747 221, e-mail: shop@skoff.pl (dalej również SKOFF Sp. z o.o. lub Sprzedawca).
  2. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu, składania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży oraz przysługujących uprawnień w zakresie anulowania, zmiany oraz odstąpienia od złożonych zamówień, jak i składania reklamacji.
  3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu, zaś Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  4. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Dla korzystania ze Sklepu oraz dla złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu oraz (iii) aktywnego konta e-mail.
  5. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.
  6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia Zamówienia.
  7. Za pośrednictwem Sklepu nie można przekazywać treści bezprawnych.
  8. Założenie konta oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu (przeglądanie treści), za wyjątkiem składania zamówienia, są nieodpłatne.
 2. Kontakt ze sklepem
  1. Ze Sklepem kontaktować się można w następujący sposób:
   1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie e-skoff.com/kontakt;
   2. za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger
   3. w formie e-mailowej, wysyłając wiadomość na adres shop@skoff.pl;
   4. pisemnie na adres: ul. Legionów 243D, 43-500 Czechowice-Dziedzice;
   5. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 667 747 221
   6. osobiście: w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Legionów 243D, 43-500 Czechowice-Dziedzice.
 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania stałego konta lub jakiejkolwiek rejestracji. Dla złożenia zamówienia konieczne jest jednak podanie określonych w Regulaminie informacji, które szczegółowo opisane zostały w punkcie 11 Regulaminu.
  2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie konieczne jest:
   1. Dodanie rzeczy do koszyka:
    • Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się przy zdjęciu produktu, przy jednoczesnym określeniu ich ilości. Wszystkie ceny podawane są w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
     Cena ustalana jest zawsze w walucie złoty polski (PLN). Do tych kwot nie są wliczane koszty dostawy, które podawane są osobno przy wyborze metody dostawy oraz w podsumowaniu.
    • Informacje zawarte na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zamawiający zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu składania zamówienia lub podczas procesu rejestracji. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
   2. Wybranie metody dostawy:
    • Wyboru metody dostawy dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami dostawy, zaś aktualna lista tych sposób udostępniana jest zawsze przed złożeniem zamówienia. Niektóre metody dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy przesyłki powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzględniającą koszt dostawy. Warunkiem koniecznym dostawy jest wskazanie danych do wysyłki (imię, nazwisko (lub firma, NIP)) adres e-mail i adres dostawy.
    • Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Zamówienia (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Zamówienia przez przewoźnika.
    • Termin dostawy Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
   3. Wybranie metody płatności:
    • Wyboru metody płatności dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami płatności, zaś aktualna lista tych sposób udostępniana jest zawsze przed złożeniem zamówienia. Niektóre z metod mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. prowizje operatorów płatności). Kwota wynikająca z wybranej formy płatności powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzględniającą koszt związane z określoną formą płatności.
   4. Podanie danych umożliwiających wysyłkę:
    • Podanie danych umożliwiających wysyłkę wymagane jest wyłącznie dla użytkowników, którzy nie posiadają konta w Sklepie. W przypadku braku rzeczonego konta realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po podaniu danych obejmujących:
     • imię;
     • nazwisko;
     • adres e-mail;
     • adres korespondencyjny, w tym miejscowość oraz kod pocztowy;
     • numer telefonu.
     • nazwa firmy i NIP (opcjonalnie zamiast imię i nazwisko)
    • Dane podane w Sklepie muszą być prawdziwe. Na wskazany w części „Dane do wysyłki” adres zostanie wysłane zamówienie, zaś na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia oferty oraz potwierdzenie jego realizacji. W przypadku stwierdzenia przez Sklep nieprawdziwości podanych danych Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
    • Przed zaakceptowaniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem. Kwestie związane z przekazywaniem danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, z którą zapoznać się można w zakładce „Polityka prywatności”. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych.
    • Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie „Zamów”, tj. wprowadzenie wypełnionego formularza do środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać.
   5. Potwierdzenie zakupu:
    • Po kliknięciu „Zamów” Sklep niezwłocznie:
     • przy zaznaczeniu płatności przelewem automatycznym za pośrednictwem platformy https://www.przelewy24.pl/: przekieruje do witryny zewnętrznej operatora płatności. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep e-mailowo potwierdzi przyjęcie Zamówienia; albo
     • przy zaznaczeniu płatności przelewem tradycyjnym: wiadomością e-mail prześle dane niezbędne do wykonania przelewu manualnego. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep e-mailowo potwierdzi przyjęcie oferty, albo
     • przy zaznaczeniu płatności za pobraniem: Sklep e-mailowo potwierdzi przyjęcie Zamówienia.
    • Dokonywanie zakupów w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz adresu witryny z Regulaminem, co wypełnia formę utrwalenia umowy i Regulaminu. Potwierdzenie zostanie załączone do wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wraz z potwierdzeniem Sklep załącza adres witryny z instrukcją odstąpienia od umowy oraz formularzem odstąpienia do pobrania.
   6. Zawarcie umowy:
    • Do zawarcia umowy ze Sklepem dochodzi w chwili otrzymania przez zamawiającego od Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
    • Do momentu potwierdzenia zawarcia umowy wszystkie płatności dokonywane przez zamawiającego stanowią przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 4. Realizacja zamówień
  1. Zamówienia w Sklepie realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. Realizacja Zamówienia następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty), po zaksięgowaniu wpłaty od zamawiającego, chyba że wybrano płatność za pobraniem. Wówczas realizacja następuje bez tego zaksięgowania.
  2. Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie do wysyłki oraz wysyłkę. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny przewoźnikowi do dokonania dostawy.
  3. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie przez Sklep, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem propozycji nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż trzydzieści (30) dni od dnia potwierdzenia zamówienia (przyjęcia oferty). W przypadku opóźnienia zamawiający może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.
  4. Zamówienia realizowane są od chwili zawarcia umowy.
  5. Sklep, za pośrednictwem formularzy, nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Celem składania zamówień hurtowych konieczny jest kontakt bezpośredni, w formie wiadomości e-mail pod adresem shop@skoff.pl
  6. W innych niż określone powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Klienta, ustępy powyżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.
 5. Modyfikacja zamówień
  1. Zamówienia mogą być modyfikowane w każdym czasie, od chwili jego złożenia do chwili wysyłki przez Sklep.
  2. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt ze Sklepem – telefonicznym bądź e-mailowym. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.
  3. Modyfikacja zamówienia dotyczyć może wszystkich jego elementów, w tym modyfikować można ilość zamówionych pozycji rezygnując z niektórych z nich. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.
 6. Konto
  1. Sklep umożliwia zakładanie konta. Jego założenie możliwe jest zarówno podczas składania zamówienia, jak i w specjalnym formularzu. Jeden adres e-mail umożliwia założenie wyłącznie jednego konta w Sklepie.
  2. W celu dokonania założenia konta należy wypełnić formularz udostępniany przez Sklep podając:
   1.  imię;
   2.  nazwisko;
   3. adres e-mail;
   4. oraz hasło dostępu.
  3. Założenie konta następuje wraz z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza Sklep przesyła, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu, potwierdzenie rejestracji oraz założenia konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta oraz przechowywania danych osobowych.
  5. Logowanie do konta następuje na podstawie podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła. Założenie Konta i logowanie się do Konta jest możliwe za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających
  6. Sklep może w każdym czasie zablokować konto z uwagi na naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zamawiający będący konsumentem oraz do którego stosuje się regulacje, jak dla konsumenta (tzw. przedsiębiorą na zasadach konsumenta) może, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówienia, odstąpić od umowy. Takie odstąpienie nastąpić może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez zamawiającego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep). Dotyczy to także kosztów przesyłki zwrotnej produktu do Sklepu, którą zamawiający ponosi samodzielnie i w całości.
  2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach w których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
  3. W przypadku realizacji zamówienia osobno, partiami lub w częściach odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie czternastu (14) dni od dnia odebrania ostatniej z rzeczy, partii lub części.
  4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zachowania przedmiotowego terminu umowa uważana jest za niezawartą.
  5. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć, na piśmie lub e-mailowo, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia. Zwrotu zamówienia należy dokonać poprzez jego przesłanie w stanie kompletnym, nienaruszonym, bez śladów użytkowania oraz posiadającym metki (jeśli posiadały oryginalne), wraz z oryginalnym opakowaniem. Zwrotu zamówienia należy dokonać na adres:
  6. Legionów 243D, 43-500 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem „zwrot”
  7. Odstąpienia od umowy dokonać można przy wykorzystania formularza, o którym mowa w par. III punkt 11 ppkt 12 Regulaminu - adres witryny z instrukcją odstąpienia od umowy oraz formularzem odstąpienia do pobrania jest przesyłany na adres e-mail.
  8. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep prześle potwierdzenie jego otrzymania, przy czym potwierdzenie to zostanie skierowane pisemnie lub e-mailowo (na adres podany przy składaniu zamówienia), w zależności od wskazania zamawiającego (patrz: załącznik nr 1).
  9. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zwracanego produktu, zwróci wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 26 Regulaminu (zwrot kosztów do wysokości najtańszego dostępnego w Sklepie sposobu dostawy). Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy składaniu zamówienia, chyba że zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Wcześniejszy zwrot nie jest możliwy z uwagi na konieczność weryfikacji opakowania oraz możliwości ponownego wykorzystania produktu. Jeśli czynności weryfikacyjne wykażą otwarcie opakowania Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej.
 8. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane zamówienie (a) jest niezgodne z zamówieniem złożonym, (b) obarczone jest wadami lub (c) jest uszkodzone w skutek niewłaściwego transportu, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić także w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
  2. Reklamacje składać należy w formie pisemnej lub za pomocą formularza reklamacji, wskazując zakres reklamacji, przy jednoczesnym:
   1. dla reklamacji dotyczącej zamówień: odesłaniu (przesyłką poleconą, nie za pobraniem) wadliwego zamówienia wraz z dowodem zakupu;
   2. dla reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną: podaniu loginu (adresu e-mail związanego z kontem) lub adresu e-mail zapisu do newsletteru;
   3. na adres: shop@skoff.pl z dopiskiem „reklamacja”
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej.
 9. Niezgodność produktu z umową. Rękojmia dla przedsiębiorców
  1. Postanowienia punktów 38 do XXX dotyczą wyłącznie konsumentów oraz przedsiębiorców
   zawierających umowę na prawach konsumenta.
  2. SKOFF ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z umową. Produkt jest zgodny z umową
   jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego produkt został nabyty, a o którym SKOFF został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia umowy.
    Produkt zgodny z umową musi:
   3. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju;
   4. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których można rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz zapewnienie złożone przez SKOFF, w szczególności za pośrednictwem Sklepu;
   5. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których można rozsądnie oczekiwać;
   6. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór i odpowiadać opisowi takiej próbki lub wzoru.
  3. Okres odpowiedzialności za produkt wynosi dwa (2) lata od chwili dostarczenia produktu. Domniemywa się, że niezgodność produkt z umową, która ujawniła się przed upływem ww. okresu istniała w chwili jego dostarczenia (o ile SKOFF nie udowodni inaczej lub o ile tego domniemania nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem niezgodności produktu z umową).
  4. Gdy produkt jest niezgodny z umową zamawiający może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany bądź obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jednocześnie:
   1. SKOFF może naprawić produkt, gdy żądana jest wymiana lub wymienić produkt, gdy żądana jest naprawa jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób żądany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. SKOFF może także odmówić wymiany lub naprawy gdy wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami. Naprawa lub wymiana odbywa się w rozsądnym czasie od otrzymania informacji o braku zgodności z umową. Naprawa lub wymiana odbywa się na koszt SKOFF, co dotyczy także kosztów odbioru produktu;
   2. Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w następujących przypadkach:
    • SKOFF odmówił naprawy lub wymiany, ponieważ taki sposób doprowadzenia do zgodności z umową był niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów;
    • SKOFF nie naprawiła lub nie wymieniła produktu zgodnie z obowiązkami spoczywającymi na SKOFF;
    • niezgodność produktu z umową występuje nadal, mimo że SKOFF próbował doprowadzić do zgodności;
    • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru;
    • z oświadczenia SKOFF lub okoliczności wynika, ze nie doprowadzi ona produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego.
  5. W odniesieniu do zamawiających będących przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy na prawach konsumenta rękojmia zostaje wyłączona w możliwe najszerszym zakresie.
 10. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Sklep świadczy następujące usługi:
   1. prowadzenie konta. Jest to usługa pozwalająca na szybsze składanie zamówień oraz śledzenie ich historii. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem rejestracji.
   2. Jest to usługa pozwalająca na przesyłanie przez Sklep wiadomości e-mail zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem zapisu do usługi newsletterowej oraz za akceptacją Polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
   3. formularz kontaktowy. Jest to usługa pozwalająca na przesyłanie za pośrednictwem strony Sklepu wiadomości do podmiotu prowadzącego Sklep. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z wprowadzeniem treści formularza do środków porozumiewania się na odległość (klikniecie „Wyślij”).
   4. formularz reklamacji. Jest to usługa pozwalająca na zgłaszanie za pośrednictwem strony Sklepu reklamacji do otrzymanego zamówienia. Umowa dotycząca tej usługi zostaje zawarta wraz z wprowadzeniem treści formularza, określeniu przyczyny reklamacji spośród dostępnych opcji na liście rozwijalnej do środków porozumiewania się na odległość (klikniecie „Wyślij wniosek”).
  2. Każda osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną może rozwiązać umowę na świadczenie tych usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem.
 11. Pozasądowe metody rozpatrywania sporów
  1. Zamawiający będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
   dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych
   do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy
   praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Sklep dodatkowo informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).
 12. Zmiana regulaminu
  1. Sklep może dokonywać zmian i aktualizacji Regulaminu. Informacje o zmianach zamieszczane są bezpośrednio na stronie Sklepu. W przypadku Konsumentów posiadających Konto w Sklepie informacja o zmianach przesyłana jest na adres e-mailowy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż siedem (7) dni od momentu udostępnienia. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla osób posiadających Konto, o ile nie wypowiedzą one umowy (tj. nie dokonają usunięcia konta zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie) o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 13. Usunięcie Konta
  1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Konsument może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie SKOFF Sp. z o.o.
  2. W celu usunięcia konta należy skorzystać z funkcji „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu na Konto lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: shop@skoff.pl lub w formie pisemnej na adres: SKOFF Sp. z o.o. ul. Legionów 243d, 43-500 Czechowice-Dziedzice.
  3. W celu usunięcia Konta założonego za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających należy usunąć powiązanie za pośrednictwem tych usług.
  4. Usunięcie Konta przez Konsumenta:
   • nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta,
   • nie ma wpływu na skuteczność zamówienia dostawcy w celu odbioru Zamówienia lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta.
   • nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta.
   • nie ma wpływu na prawo Sprzedawcę do publikowania w stronie internetowej zamieszczonych przez Klienta przed usunięciem Konta.
 14. Prawo autorskie
  1. Sklep jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub podmiotów udzielających Sprzedawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.
  2. Sprzedawca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023r.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 16. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Pobierz wzór formularza do wydruku w formacie PDF

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

  Adresat:

  Ja/My(*) . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

  niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .... ..

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

  Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . ..

  Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 17. Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał/wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, tj.:

SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,

swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, skorzystanie z formularza, wysłanie wiadomości e-mail wskazującej, że ma dojść do odstąpienia).

 • Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz z wyjątkiem kosztów dostawy zwrotnej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz weryfikacji braku naruszenia opakowania (ograniczenie związane ze względami higienicznymi). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkt przed upływem terminu czternastu (14) dni.

Będziesz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszelkie prawa zastrzeżone SKOFF Sp. z o. o. © 2023Przelewy24.pl

Informacja o plikach Cookies!

Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (lub inne podobne technologie) i zbierane przez nie dane są w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz podnoszenia Twojego komfortu podczas jej użytkowania.

Dane o Twojej aktywności mogą być w pewnych sytuacjach uznane za dane osobowe, w takich przypadkach Administratorem takich danych będzie SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą we Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243d, oraz niektórzy Zaufani Partnerzy, z którymi masz odrębne relacje (np. aktywne konta social media, w których użytkownik zezwolił usługodawcy na takie działania).

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Facebook Chat
Resetuj hasło
Jeśli zapomniałeś hasło wypełnij formularz
Mail
Zaloguj się
Zaloguj się przez swoje konto na
Zarejestruj się
Zarejestruj się w ciągu minuty używając
Zaloguj się przez swój adrese-mail
Mail
Password
Nie pamiętasz hasła?
lub wypełnij poniższy formularz
Mail
Password
Password


UWAGA

Szanowny kliencie,
Ilość produktów w koszyku została zmieniona do maksymalnej ilości jaką można zakupić poprzez sklep internetowy. W przypadku chęci zakupu większej ilości prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Szanowny kliencie,
W przypadku chęci zakupu większej ilości prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Szanowny kliencie,
Jeśli interesuje Cię ten produkt prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Formularz kontaktowy

Podając adres e-mail, wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, marketingowych, reklamowych (newsletter) od Administratora danych osobowych, którym jest SKOFF sp. z o. o. SKOFF informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Przezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.