Kontakt  667 747 221 od 8:00 do 16:00

Polityka prywatności

DATA OBOWIĄZYWANIA: OD 1 LISTOPADA 2022
Wersja: 1/2022

Wersja PDF do wydruku

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W polityce prywatności używany zwrot „Sklep” odnosi się do sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.e-skoff.com przez SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą we Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243d, 43-500 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138916, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 6521377590, REGON: 273385818.
 2. Polityka prywatności określa, w jaki sposób SKOFF wykorzystuje dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają Sklep, wchodzą z nim w interakcje oraz korzystają z usług. Informuje ona również o prawach użytkownika oraz o tym, jak prawo chroni użytkownika.
 3. Ważne jest, aby każdy użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności, aby mógł w pełni świadomie korzystać ze Sklepu oraz z usług SKOFF (w tym, by wiedział w jaki sposób i dlaczego wykorzystywane są dane).
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z prawa do prywatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

II. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą we Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243d, 43-500 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138916, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6521377590, REGON: 273385818

Z firmą SKOFF można skontaktować się w następujący sposób:

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.e-skoff.com/kontakt
 • za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger
 • w formie mailowej, wysyłając wiadomość na adres shop@e-skoff.com
 • pisemnie na adres: ul. Legionów 243D, 43-500 Czechowice-Dziedzice
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 667 747 221
 • osobiście: w siedzibie SKOFF

III. ZBIERANE DANE

 1. SKOFF zbiera różne informacje o swoich klientach i gościach, gdy są one SKOFF przekazywane, gdy użytkownicy korzystają ze Sklepu lub gdy SKOFF pozyskuje je z innego źródła. Zbierane dane można przyporządkować do następujących kategorii:
  1. Dane identyfikacyjne
   Imię i nazwisko. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych także nazwa użytkownika w tych mediach.
  2. Dane kontaktowe
   Adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przypadku kontaktu poprzez media społecznościowe –nazwa użytkownika w tych mediach. W przypadku subskrypcji newslettera, Dane Kontaktowe dotyczą wyłącznie podanego adresu e-mail.
  3. Dane finansowe
   Numer rachunku bankowego.
  4. Dane podatkowe
   Numer NIP oraz nazwa firmy – w przypadku zamówienia składanego na dane Przedsiębiorcy.
  5. Dane techniczne
   Adres protokołu internetowego (IP), typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane w urządzeniach, z których użytkownicy korzystają w celu uzyskania dostępu do tej strony.
  6. Dane użytkowe
   Informacje o sposobie korzystania ze strony lub usług (śledzenie zachowania).
  7. Dane śledzące
   Informacje, które SKOFF lub inne podmioty gromadzą na temat użytkowników za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, takich jak sygnalizatory WWW, piksele i identyfikatory urządzeń przenośnych.
 2. SKOFF gromadzi, udostępnia i wykorzystuje Dane zagregowane (dane statystyczne lub demograficzne), które jednak nie stanowią danych osobowych. Jeśli dane te łączone są przez SKOFF z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika wówczas dane zagregowane są traktowane przez SKOFF jako dane osobowe.
 3. SKOFF nie gromadzi danych wrażliwych (danych specjalnej kategorii), w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, danych dotyczących życia seksualnego i orientacji, poglądów politycznych, informacji o zdrowiu i chorobach oraz danych biometrycznych i genetycznych.
 4. Jeśli dany użytkownik decyduje się nie udostępniać SKOFF jakiś danych może to spowodować niemożność dostarczenia usług świadczonych przez SKOFF. W przypadkach, w których prawo wymaga zgody zawsze jest ona dobrowolna. SKOFF nie polega jednak wyłącznie na zgodzie użytkowników przetwarzając dane, lecz także na innych podstawach przetwarzania danych.

IV. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 1. SKOFF używa różnych metod gromadzenia danych osobowych, tj.:
  1. Bezpośrednie interakcje
   Użytkownik przekazuje dane bezpośrednio SKOFF. Przekazanie następuje wraz z ze złożeniem zamówienia, rejestracją konta, kontaktem pocztą, formularzem kontaktowym lub kontaktem telefonicznym oraz kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych.
   Zbieramy w ten sposób Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane Podatkowe oraz Dane finansowe.
  2. Działania zautomatyzowane
   Dane zbierane są automatycznie, podczas interakcji z SKOFF (w tym, za pośrednictwem strony internetowej), poprzez pliki cookies oraz narzędzia analityczne.
   Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także zbierać Dane zagregowane.
   W działaniach automatycznych wykorzystujemy pliki cookies oraz narzędzia analityczne podmiotów trzecich. Szerszy opis ich działalności znajduje się w części „cookies” poniżej.
  3. Od osób trzecich
   Dane przekazywane są przez podmioty zewnętrzne względem SKOFF (w tym, przez podmioty świadczące usługi śledzące, statystyczne itp., a także podmioty dostarczające rozwiązania związane z logowaniem), o ile podmioty te posiadają podstawę prawną do przekazania. Podstawą tą jest zazwyczaj zgoda użytkownika. Podmioty dostarczające rozwiązania związane z logowaniem udostępniają narzędzia pozwalające zarządzać dostępem do przekazywanych danych.
   Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także pozyskiwać Dane finansowe (operatorzy płatności/bramek płatniczych) oraz, przy zakładaniu konta, Dane identyfikacyjne i Dane kontaktowe.
   Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez SKOFF za pośrednictwem API umiejscowionych na portalach partnerów biznesowych SKOFF oraz podmiotów świadczących na rzecz SKOFF usługi.

V. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Sposób wykorzystania danych przez SKOFF uzależniony jest od tego, w jakim celu dane zostały przekazane lub pozyskane:
  1. Gdy wykonujemy już zawartą umowę lub chcemy ją zawrzeć.
   Przykładowo, gdy użytkownik loguje się celem złożenia zamówienia
  2. Gdy jest to uzasadnione interesami SKOFF lub interesami osób trzecich, a interesy użytkownika nie są nadrzędne
   Przykładowo, gdy mamy uzasadnione podejrzenie wystąpienia oszustwa; gdy SKOFF chce poinformować o nowych produktach lub usługach
  3. Gdy SKOFF musi wykonać nałożony, prawny obowiązek
   Przykładowo, w celu rozliczeń podatkowych
  4. Co do zasady jednak, SKOFF wykorzystuje dane do: (a) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, z którymi zawarto umowę – także do realizacji tej umowy; (b) realizacji innych usług oraz obsługi zamówień składanych w Sklepie; (c) obsługi zapytań, wniosków i zleceń; (d) działań marketingowych (marketing produktów własnych); (e) celów analitycznych oraz by poprawić działanie stron internetowych i usług świadczonych przez SKOFF; (f) celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności

VI. PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH. RETENCJA

 1. SKOFF może przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
Wykonanie umowy lub czynności przed jej zawarciem Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane finansowe
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOFF, jednakże w przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymanie naszego newsletteru, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń po dokonaniu takiej czynności. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
SKOFF nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą
Dane kontaktowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi SKOFF przechowywanie ksiąg rachunkowych
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane podatkowe oraz Dane finansowe
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOFF, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOFF, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane Podatkowe oraz Dane finansowe
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOFF, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane podatkowe oraz Dane finansowe

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osobie, której dane dotyczą (użytkownik) przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia
   osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od SKOFF dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
   osoba, której dane przetwarzane są przez SKOFF na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   osoba, której dane przetwarzane są przez SKOFF, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. Prawo do sprzeciwu
   osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. SKOFF w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego
   jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 2. Realizacja uprawnień osoby, które dane dotyczą następuje poprzez kontakt z SKOFF na dane kontaktowe określone na wstępie polityki.

VIII. PROFILOWANIE

 1. SKOFF nie dokonuje profilowania

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane zbierane przez SKOFF co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim. SKOFF może jednak:
  1. przekazywać dane osób, które zawarły z SKOFF umowę sprzedaży, firmom kurierskim i doręczycielom;
  2. przekazywać dane osób, które skorzystały z usług SKOFF podmiotom wspierającym SKOFF w dostarczaniu usług, takim jak podmioty obsługujące płatności, czy dostawcy narzędzi analitycznych (np. Google Analitycs);
  3. przekazać dane organom ścigania, organom nadzorczym, podmiotom realizującym zadania publiczne lub innym, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
   Przekazanie danych zawsze musi nastąpić na podstawie przepisu prawa lub stosownej umowy (powierzenie przetwarzania danych osobowych).
 2. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym SKOFF dba o to, by zapewnione były odpowiednie środki bezpieczeństwa. W szczególności SKOFF zawiera odpowiednie umowy (standardowe klauzule umowne) w celu zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych oraz dokonuje przekazywania danych do państw, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedzi stopień ochrony.

X. COOKIES

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik).
 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.
 3. SKOFF korzysta z następujących plików cookies:
  1. pliki niezbędne dla działania strony: Pliki te stosowane są zawsze, wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
  2. pliki zbierające dane, przede wszystkim Dane zagregowane, Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Pliki te nie zbierają danych osobowych, zaś zgoda na ich stosowanie następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej;
Wszelkie prawa zastrzeżone SKOFF Sp. z o. o. © 2023Przelewy24.pl

Informacja o plikach Cookies!

Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (lub inne podobne technologie) i zbierane przez nie dane są w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz podnoszenia Twojego komfortu podczas jej użytkowania.

Dane o Twojej aktywności mogą być w pewnych sytuacjach uznane za dane osobowe, w takich przypadkach Administratorem takich danych będzie SKOFF Sp. z o.o. z siedzibą we Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243d, oraz niektórzy Zaufani Partnerzy, z którymi masz odrębne relacje (np. aktywne konta social media, w których użytkownik zezwolił usługodawcy na takie działania).

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Facebook Chat
Resetuj hasło
Jeśli zapomniałeś hasło wypełnij formularz
Mail
Zaloguj się
Zaloguj się przez swoje konto na
Zarejestruj się
Zarejestruj się w ciągu minuty używając
Zaloguj się przez swój adrese-mail
Mail
Password
Nie pamiętasz hasła?
lub wypełnij poniższy formularz
Mail
Password
Password


UWAGA

Szanowny kliencie,
Ilość produktów w koszyku została zmieniona do maksymalnej ilości jaką można zakupić poprzez sklep internetowy. W przypadku chęci zakupu większej ilości prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Szanowny kliencie,
W przypadku chęci zakupu większej ilości prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Szanowny kliencie,
Jeśli interesuje Cię ten produkt prosimy o przesłanie e-maila na adres:
shop@e-skoff.com
lub uzupełnienie danych w formularzu, celem kontaktu z Panią/Panem.

Formularz kontaktowy

Podając adres e-mail, wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, marketingowych, reklamowych (newsletter) od Administratora danych osobowych, którym jest SKOFF sp. z o. o. SKOFF informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Przezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.